Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

Beydağları Sahil Milli Parkı Alan Kılavuzluğu Eğitimi İlanı...

Şubat 16, 2018

ALAN KILAVUZLUĞU EĞİTİMİ İLANI

Uzun Devreli Gelişme Planı uygulamalarına yönelik olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Beydağları Sahil Milli Parkında Alan Kılavuzluğu hizmetlerinin sunulması amacıyla; Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü ile ilgili mevzuatlar ve Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Müdürlüğümüz tarafından 40 kişilik (%20 fazlası kabul edilebilir) Alan Kılavuzluğu Eğitimi verilecektir.

Alan Kılavuzluğu Kursuna başvuracak adaylarda;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise mezunu olmak,

c) Beydağları Sahil Milli Parkı Müdürlüğü yakın çevresinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

d) Başvuru tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Kamuda işçi veya memur statüsünde çalışıyor olmamak, şartları aranacaktır.

Alan Kılavuzluğu Eğitimi 2-20 Nisan 2018 (3 hafta) tarihleri arasında Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Phaselis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Kursa başvurmak isteyen adayların 19/02/2018 Pazartesi - 05/03/2018 Pazartesi tarihleri arasında saat 17:00’ye kadar, Sedir mah. Vatan Bulvarı, Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi, Muratpaşa ANTALYA adresinde bulunan Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğümüze bir dilekçe ve aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler

a) Arazi şartlarında görev yapmaya engel hali bulunmadığına dair sağlık raporu (Aile hekimliğinden alınabilir),

b) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı, (Kurum tarafından doğruluğu sonradan teyit edilir)

c) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

d) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

e) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış sureti,

f) Yabancı dil düzeyini gösterir belgenin varsa aslı veya Kurumca onaylanmış sureti.

g)  İkametgâh ilmühaberi.

h) SGK Kurumundan herhangi bir kamu kurumunda işçi ya da memur olarak çalışmadıklarına dair belge (Emekli olanların yalnızca emeklilik durumlarını ibraz eden bir belge sunmaları yeterlidir.)

Başvuruların kursa alınacak aday kursiyer sayısından fazla olması durumunda sırası ile; Milli Park yakın çevresindeki ikameti ve süresi, eğitim durumu, yabancı dil bilgisi ve düzeyi ile yüksek lisans/doktora/araştırma tezi gibi alana yönelik özellikli bir çalışma içinde bulunması, öğrenci-emekli olma durumlarına göre Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca onaylanan puanlamayla ilgili usul ve esaslara göre uygulama yapılacaktır.

Kursa kabul edilecek kişilerin isimleri Milli Park Müdürlüğümüz internet sayfasında ve idare binasındaki ilan panosunda duyurulacaktır.

Eğitime katkı payı 150 TL (YÜZ ELLİ TÜRK LİRASI) olup başvuruları kabul edilen adaylar süresi içerisinde bu bedeli Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü Özel Hesabına yatırarak dekontlarını Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğümüze teslim edeceklerdir. Belirtilen süre zarfında katkı payını yatırmayan adayların yerine sıradaki aday eğitime alınacaktır.

İlanen duyurulur. 16.02.2018

BEYDAĞLARI SAHİL MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ