Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

Köprülü Kanyon Milli Parkı Alan Kılavuzluğu Eğitimi İlanı...

Şubat 26, 2018

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

VI. Bölge Müdürlüğü – Antalya İl Şube Müdürlüğü’nden

DUYURU

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKINDA FAALİYET GÖSTERMEK ÜZERE ALAN KILAVUZU YETİŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA

ALAN KILAVUZLUĞU EĞİTİMİ

YAPILACAKTIR

 

A) Açılacak Kursun Adı: Köprülü Kanyon Milli Parkı Alan Kılavuzluğu Kursu Açılacaktır.

B) Kursa Başvuru şartları:

Komisyonca, Alan kılavuzluğu kursuna katılacak adaylarda;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise mezunu olmak,

c) Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içerisinde ve yakın çevresinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

d) Başvuru tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Kamuda işçi veya memur statüsünde çalışıyor olmamak, şartları aranacaktır.

C) Kursa Alınacak Aday Kursiyer Sayısı:   40

D) Kursun Tarihi, Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Alan Kılavuzluğu Eğitimi 26 Mart -13 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 01/03/2018 Perşembe - 16/03/2018 Cuma tarihleri arasında saat 17:00’ye kadar başvurular şahsen yapılacaktır.

E) Kursun Süresi: 3 Hafta

F) Kursun Yeri: Köprülü Kanyon Milli Parkı Karabük Mahallesi  

G) Kurs Ücreti: Eğitime katkı payı 150 TL (YÜZ ELLİ TÜRK LİRASI) olup başvuruları kabul edilen adaylar süresi içerisinde bu bedeli Antalya İl Şube Müdürlüğü’nün Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Antalya Şarampol Şubesindeki TR 96 0001 0005 9557 3532 4150 01 Hesabına yatırarak dekontlarını Antalya İl Şube Müdürlüğümüze teslim edeceklerdir. Kursun başlamasından sonra kursa katılmaya hak kazanan adaylardan alınan katılım ücreti iade edilmeyecektir. Belirtilen süre zarfında katkı payını yatırmayan adayların yerine sıradaki aday eğitime alınacaktır.  Yedek listeden katılma hakkı kazananlar kayıt yaptırma hakkı kendilerine geldiği takdirde kurs bedelini yatırmaları halinde kursa kaydedilirler.

H) Başvurunun Yapılacağı Yer: Sedir Mah. Vatan Bulvarı, Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi, Muratpaşa ANTALYA adresinde bulunan Antalya Şube Müdürlüğümüze bir dilekçe ve aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.

I) Başvuru için Gerekli Belgeler: Adaylar; aşağıdaki belgelerle, alan kılavuzluğu eğitimi yapılması planlanan ve duyuru ile bildirilen yerlere başvuruda bulunacaklardır;

1-Kursa başvurusunun kabulünü talep eden bir dilekçe,

2-Dilekçe ekinde;

a) Arazi şartlarında görev yapmaya engel hali bulunmadığına dair sağlık raporu (Aile hekimliğinden alınabilir),

b) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı, (Kurum tarafından doğruluğu sonradan teyit edilir)

c) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

d) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

e) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış sureti,

f) Yabancı dil düzeyini gösterir belgenin varsa aslı veya Kurumca onaylanmış sureti.

g)  İkametgâh ilmühaberi.

h) SGK Kurumundan herhangi bir kamu kurumunda işçi ya da memur olarak çalışmadıklarına dair belge (Emekli olanların yalnızca emeklilik durumlarını ibraz eden bir belge sunmaları yeterlidir.)

J) Alan kılavuzluğu eğitimine katılmak üzere müracaatta bulunan aday sayısının Antalya Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilen ve alanda faaliyet gösterecek alan kılavuzu sayısının üçte birinden az olması durumunda alan kılavuzluğu eğitimi yapılmayacaktır.

K) Müracaatın, Antalya Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilen ve alanda hizmet sunacak alan kılavuzu sayısının % 20 fazlasından daha fazla olması halinde ise sıralanmada müracaat edenlerin; korunan alan içindeki ikameti ve süresi daha çok olma, yakın çevrede ikameti olma ve ikamet süresi daha çok olma, eğitim durumu daha fazla olma, yabancı dil bilgisi ve düzeyi daha yüksek olma, ile yüksek lisans/doktora/araştırma tezi gibi alana yönelik özellikli bir çalışma içinde bulunma, öğrenci-emekli olma durumları dikkate alınacaktır.

L) Kabul edilen aday adaylarına ait listenin ilan edileceği tarih: 19/03/2018 olup Kursa başvurusu kabul edilenlere ait asil liste ve asil listenin yüzde 20’si kadar sayıda adayı içeren yedekler listesi Antalya Şube Müdürlüğü ilan panosunda ilan edilecek ve kurum internet sitelerinde yayımlanacaktır.

İlanen Duyurulur26.02.2018